Hva er Metakognitiv terapi og hvilke lidelser finnes det behandling for?

metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (MKT) er en psykologisk behandlingstilnærming for psykiske lidelser utviklet av professor Adrian Wells ved Universitet i Manchester, England. MKT er forankret i et teoretisk rammeverk kalt «the Self-regulatory executive function model», som enkelt forklart er en psykologisk modell av sinnets oppbygging og hvordan mentale elementer og prosesser virker sammen for selvregulering.

Vonde følelser og negative tanker er normalt og noe som alle erfarer. Grunnen til at emosjonelt ubehag vedvarer hos noen mens ikke andre, er ikke innholdet i følelsene eller tankene i seg selv, men hvordan man forholder seg til sine negative tanker og følelser over tid. Enkelte tankeprosesser og mestringsstrategier, som for eksempel bekymring, grubling og oppmerksomhet rettet mot trusler, kan forsterke og opprettholde vanskelige følelser.

Videre er det slik at tankeprosesser reguleres blant annet av metakognisjon. Det finnes ulike typer metakognisjon, og en viktig type er «metakognitive antakelser»; antakelser om tenkning. Enkelte metakognitive antakelser kan føre til at personer engasjerer seg i negative tankemønstre som over tid vil føre til, opprettholde og forsterke vanskelige følelser. Noen opplever at de «sitter fast» i slike negative tankemønstre, mens andre er lite bevisst hvor mye tid og plass disse får.

I MKT jobber man først med å identifisere tankestil og andre mestringsstrategier, og utforsker sammenhengen mellom disse og vanskelige følelser. Man er også opptatt av å identifisere hvilke metakognitive antakelser som opprettholder disse strategiene. Behandlingen handler om å skape bevissthet rundt regulering av tanker og følelser, utfordre feilaktige metakognitive antakelser, og å tilegne seg bedre selvreguleringsferdigheter.

Metakognitiv terapi brukes til å behandle lidelser som:

  • Generalisert angstlidelse
  • Depresjon
  • Posttraumatisk stresslidelse
  • Tvangslidelse (OCD)
  • Sosial angstlidelse
  • Helseangst
  • Sammensatte og komplekse lidelser

Ta kontakt med foreningen eller en av terapeutene som er listet på nettsiden dersom du ønsker ytterligere informasjon.