Norsk forskning på Metakognitiv terapi ved depresjon

Det siste året har det blitt publisert fire studier på Metakognitiv terapi ved depresjon fra norske forskere.

Dammen, Papageorgiou og Wells (2015) gjennomførte en åpen studie hvor 11 pasienter med depresjon fikk gruppebasert Metakognitiv terapi over 10 uker. Like etter terapien ble alle pasientene vurdert som friske, og ved oppfølging 6 måneder etter behandling var 91% fortsatt friske. Ved 1 års oppfølging ble 70% vurdert som friske, og ved 2 års oppfølging ble 80% vurdert som friske (Dammen, Papageorgiou & Wells, 2016). Sammenlignet med andre mer etablerte behandlingsmetoder som for eksempel kognitiv atferdsterapi, er disse resultatene svært lovende.

En annen åpen studie gjennomført ved NTNU i Trondheim (Hjemdal et al., 2016) behandlet 10 pasienter med Metakognitiv terapi over 10 uker. Pasientene som deltok i studien hadde depresjon som sin hoveddiagnose, men hadde også en eller flere komorbide (samtidige) lidelser som angstlidelser, personlighetsforstyrrelser eller en kombinasjon av disse. Etter behandlingen ble alle pasientene vurdert som friske fra sin depresjon, og antall komorbide lidelser var også redusert betraktelig. 6 måneder etter behandlingen ble 70% vurdert som friske fra sin depresjon, 20% var bedre enn før behandlingen men ikke friske, mens 10% hadde ikke blitt vesentlig bedre av behandlingen.

Nylig publiserte Solem, Hagen, Hoksnes og Hjemdal (2016) en studie hvor de statistisk testet den metakognitive modellen for depresjon. Spesielt for dette studiet var at hele 1433 personer deltok. Studiet konkluderer med at grubling og metakognitive antakelser viser en sterk sammenheng med depressive symptomer, og at den metakognitive modellen på en god måte beskriver forholdet mellom disse elementene.

Oppsummert kan vi si at støtten for den metakognitive modellen for depresjon øker, og norsk forskning har bidratt sterkt til dette det siste året. MCT gruppen ved NTNU har også nylig gjennomført et større studie på Metakognitiv terapi ved depresjon. Norsk Forening for Metakognitiv Terapi (NFMKT) venter spent på konklusjonen fra denne studien, og NFMKT vil komme med en oppdatering når studien er publisert.

 

Dammen, T., Papageorgiou, C., & Wells, A. (2015). An open trial of group metacognitive therapy for depression in Norway. Nordic Journal of Psychiatry, 69(2), 126-131.

Dammen, T., Papageorgiou, C., & Wells, A. (2016). A Two Year Follow up Study of Group Metacognitive Therapy for Depression in Norway. J Depress Anxiety, 5(227), 2167-1044.

Hjemdal, O., Hagen, R., Solem, S., Nordahl, H., Kennair, L. E. O., Ryum, T., ... & Wells, A. (2016). Metacognitive Therapy in Major Depression: An Open Trial of Comorbid Cases. Cognitive and Behavioral Practice.

Solem, S., Hagen, R., Hoksnes, J. J., & Hjemdal, O. (2016). The metacognitive model of depression: An empirical test in a large Norwegian sample. Psychiatry Research, 242, 171-173.